Herinrichting Heidelaan e.o.

Zuidwolde – in opdracht van de gemeente De Wolden voeren we werkzaamheden uit bij de nieuwe brede school De Heidevlinder. Deze komt in/op de plaats van de (oude) Zwermkorf, aan de Heidelaan/Dopheidelaan te Zuidwolde.
Voordat de scholen op 5 september a.s. weer open gaan, dienen een aantal parkeerplaatsen en een groot schoolplein gereed te zijn. Dit hield in dat de zandbak, het oude schoolplein, het straatmeubilair (zoals zitbanken, basket en speelhuisjes) moesten worden verwijderd. De grond en duikers moesten worden afgevoerd en daarna kon met de aanleg van het nieuwe schoolplein en de parkeerplaatsen worden gestart. Dit alles gedurende de zomervakantie. Daarna vonden diverse werkzaamheden rondom de school en de nabij gelegen peuterspeelzaal plaats.

Stand van zaken 24 augustus

Het opruimen van de oude speeltoestellen/straatmeubilair en oude hekwerk is inmiddels gebeurd. Ook zijn de oude tegels grotendeels afgevoerd. De grond aan de noordzijde van het oude speelveldje is uitgegraven en afgevoerd naar het tijdelijk depot van de gemeente. Het zand is aangevoerd en de bandenlijnen zijn uitgezet. Momenteel wordt gewerkt aan het aanbrengen van de keerwanden, riolering en de kolke en is een begin gemaakt met de tegelverharding aan de westzijde.

Stand van zaken 28 oktober

Tijdens de herfstvakantie zijn kleine werkzaamheden uitgevoerd zoals het terugplaatsen van de zandbak. De tijdelijke container is afgevoerd, de bomen zijn gekapt en de werkzaamheden aan de Heidelaan zijn min of meer gereed. Aan de Dopheidelaan worden nu onder andere de parkeerplaatsen aangelegd

Stand van zaken maart 2012
Update maart 2012 na wat kleine wijzigingen en wat aanpassingen is deze klus gereed.

Hieronder wat impressies van het project.